Stáhnout hru zdarma
English description is here.

SEDM KLENOTŮ

Hra Sedm klenotů je založena na vědecké hypotéze, která říká, že v každém člověku je uložen jemný energetický systém - tří hlavní energetické dráhy a sedm energetických center - čaker. Pokud mateřská energie, která sídlí v křížové kosti, projde všemi centry, naše vědomí se napojí na kolektivní vědomí a naše bytost zažívá nový rozměr lidské existence - stav bez myšlenek (nirvičara). Tento stav naplňuje naši bytost radostí z čistého bytí, klidem a spokojeností. Postupně se naše vědomí ustaluje v přítomnosti, která je jedinou skutečností. Sedmé centrum se otevře na základě našeho přání po sebepoznání. Kdo skutečně jsme, můžeme poznat pouze, pokud se otevře toto sedmé centrum. Tomuto stavu se říká osvícení.

Ovládání hry je jednoduché. Pohyb červeného trojúhelníčku (naše mateřská energie) je řízen pomocí šipek. Smyslem hry je projít postupně všech sedm energetických center až do posledního, které je na vrcholu herního pole. Každé centrum je chráněno zámkem a může ho projít jen ten, kdo k tomu získal oprávnění. Oprávnění dostaneme, pokud máme klíč k příslušnému centru. Centra i klíče, které k sobě patří, jsou označeny stejnou barvou. Otevřením druhého centra se dostáváme ke zdroji čistého, pravého vědění. Ve hře ho najdeme v podobě knihy. Jen tak se otevře přístup ke třetímu klíči. Sedmé centrum je obklopeno egem (mylným ztotožněním s nepravým já) a superegem (falešnými podmíněnostmi, které jsme si vytvořili). Tyto dvě překážky odstraníme nalezením zázračných nápojů (sómy, ambrózie). Pak už je přístup k osvícení sedmého centra volný.

Postup vzhůru se nám snaží překazit duchové (mrtvé duše) a negativity v podobě zlých, chodících mužů. Každé setkání s těmito nepříznivými bytostmi oslabí mateřskou energie a na ukazateli života ztratíme určité množství síly. Máme celkem tři životy. Pokud vyprší, hra se vrátí na začátek. Pokud se dostaneme do sedmého centra, získáváme osvícení - poznání sama sebe! V průběhu hry můžeme ukládat aktuální stav pomocí klávesy S. V menu pak můžeme uloženou hru opět vyvolat pomocí klávesy L nebo kliknutím levého tlačítka myši na tlačítko "nahrát hru". Uložením aktuální hry se staré uložení vymaže.

Hypotézu, o které ve hře jde, si můžete ověřit i na svém vlastním energetickém systému. Stačí, když si na vrchol hlavy, tj. na sedmé energetické centrum, položíte otevřenou dlaň své ruky. Zde si stačí přát, aby se ve Vás probudila vnitřní mateřská energie. Pak pomalu zvedejte otevřenou dlaň nad hlavu a zkuste vnímat ze vzdálenosti 10 - 20 cm od hlavy, zda cítíte nějakou energie. Projevuje se jako teplý nebo studený vánek, který proudí z hlavy. Různé vjemy (mravenčení, jemné píchání, chlad, teplo, tíhu nebo tlak) můžete cítit i na otevřených dlaních. Energii můžete cítit i přímo ve svém těle, v čakrách nebo podél páteře.

Hra je volně šiřitelná!

Realizační tým Vám přeje krásné zážitky při hře!

free download the game

THE SEVEN JEWELS

Game Seven Jewels is based on a scientific hypothesis, which says that the subtle energy system - three main energy channels and seven energy centers (chakras) - is saved in every human being. If the motherly energy that resides in the sacrum, passes all centers, our consciousness is connected to the collective consciousness of our being and experiencing a new dimension of human existence - no thought (nirvichara).This state fills our being with the joy of pure being, inner peace and satisfaction. Gradually our consciousness stabilizes in the present, which is the only reality. Seventh center opens based on our desire for self-knowledge. Who we really are, we can only know, if the seventh center is opened. This state is called enlightenment.

Controlling the game is simple. Moving the red triangle (motherly power) is controlled using the arrow keys. The purpose of the game is to pass gradually all the seven energy centers until the last, which is on top of the game field. Each center is protected by a lock and can pass only one, who has obtained a permission. Permission obtained when we have the key to the relevant center. Centers and keys that belong together are marked with the same color. By opening the second center we get to the source of pure, true knowledge. In the game we will find it in the form of a book. Only then the way to the third key is free. The seventh center is surrounded by the ego (false identification with a false self) and the superego (false conditionalities we have created). These two obstacles removed by finding miracle drinks (soma, ambrosia). Then the approach to the enlightenment of the seventh center is free.

Spirits (souls of the dead) and negativity in the form of evil walking men try to foil our steps up. Every meeting with these negative beings weakens the motherly energy and we lose a certain amount of power on life indicator.We have three lives. If they expire, the game returns to the beginning. If we get to the seventh center, we gain the Enlightenment - self knowledge! When we are playing, we can save current status of the game by pressing key S. For evocation a saved game press key L or click the left mouse button on the button "load game" in the menu. By saving the current game the old saved game is deleted.

The hypothesis on which the game is about, you can check on your own energy system. Just put open palm of hand on the top of your head, where the seventh energy center is located. Now just ask for awakening of your motherly energy inside you. Then slowly raise open hand above your head and try to perceive from the distance of 10-20 cm from the head, if you feel any energy. It manifests as warm or cool breeze that flows from the head. Various sensations (tingling, fine pricking, cold, heat, pressure or the weight) you can feel on open palms too. You can also feel the energy within your body or chakras along the spine.

The game The seven jewels is freely available a you can share it with others!

Project team wish you a wonderful experience during the game!

SEDM KLENOTŮ - PC HRA, U KTERÉ DOSÁHNETE OSVÍCENÍ

V každém člověku je uložena pozitivní síla, která se schopná vyvést nás z obtížných životních situací. Pokud si přejeme, vyřeší všechny naše potíže. Jak? Můžete si to nyní vyzkoušet. Pohodlně se posaďte a nechte se vést následující krátkou meditací

Zajímavé články ke stažení

Meditace může pomoci při astmatu

Pár slov pro rodiče

Jakýkoliv dotaz ohledně meditace Vám rádi zodpovíme. Ptejte se na emailu:

info@meditace-pro-kazdeho.cz

Písničky k meditaci pro děti

Veselá meditační hudba

CD Kundala

Zajímavé stránky o meditaci:

Série audio meditací pro zklidnění mysli

Stáhněte si zdarma příručku o meditaci

Meditace pomáhá dětem s ADHD - anglicky

Meditací proti astmatu - anglicky

Kontakty na místa meditace v ČR

Meditace pro začátečníky

Hezký kreslený videoklip o hledání vnitřní energie