V našem těle je uloženo sedm hlavních energetických center.
  • muladhara
  • svadhisthana
  • nabhi
  • anahata
  • visudhi
  • agja
  • sahasrara
Image Carousel by WOWSlider.com v4.7

Názvy energetických center (čaker) nejsou zase až tak důležité. Důležitější jsou kvality, které jsou v centrech uložené, a které můžeme meditací rozvíjet.

Muladhára - první centrum je zdrojem lidské moudrosti, nevinnosti, cudnosti, vnitřního klidu a vyrovnanosti. Na stavu tohoto centra závisí stav ostatních center a jejich další rozvoj. O něj se opírá naše mateřská energie při svém vzestupu. Oslabená muladhára se projevuje nejrůznějšími způsoby. Patří k nim špatný smysl pro orientaci, špatná paměť, špatná rovnováha člověka, určité nevyléčitelné nemoci nebo mentální problémy. Muladháru naštěstí není možné zcela zničit, takže všechny špatné důsledky našeho chování a jednání,které poškodily toto centrum, je možné postupně dát do pořádku. Na čištění tohoto centra je velmi příznivé působení Matky Země.

Svadhisthána - druhé centrum dává sílu lidské tvořivosti a smysl pro estetiku. Umělecky nadaní lidé mají toto centrum silné a dobře rozvinuté. Po probuzení naší mateřské energie se v člověku rozvíjí touha něco tvořit. Svathistána rozvíjí intuici, tj. schopnost uvědomovat si zkutečnosti, které nepochází z naší okamžité zkušenosti. Intuice je spojená s naší vrozenou schopností porozumět podstatě věcí. Tato schopnost se v nás postupně rozvíjí víc a víc. Svathistánou řídíme funkci naší pozornosti. Pozornost je něco jako hrana našeho vědomí. Pozorností si uvědomujeme spoustu věcí, pocitů, vjemů... Podle toho, do jaké míry dokážeme naši pozornost ovládat, máme pod kontrolou i to, na čem ji necháme spočívat. Např. posloucháme-li pozitivní hudbu, proudí do nás díky pozornosti na pozitivní hudbě pozitivní energie proudící z této hudby. Funguje to ale i obráceně. Zabýváme-li se něčím negativním, dobrovolně do sebe pouštíme špatnou energii, která z této věci, situace, člověka... plyne.

Nábhí - třetí energetické centrum vytváří předpoklady pro naši celkovou životní, materiální a duševní pohodu.Stará se o spokojenost, vyrovnanost a vztah k materiálním věcem a penězům. Na stavu nábhí se odráží kvalita našeho manželského a rodinného života. Kolem nábhí se nachází oblast zvaná void, kde je uložneno naše vnitřní tíhnutí k morálnímu a etickému životu a vnitřní smysl pro to, co je dobré a správné. Void nám dává vnitřní sílu vést sami sebe správným směrem a konat v souladu s morálkou a dobrem. Člověk s upevněnou oblastí voidu přirozeně dodržuje dané sliby, je spravedlivý a čestný. Poškozené nábhí a void vedou k opakovaným existenčním potížím, problematická může být rodinná situace a takový lidé se můžou také cítit vnitřně nespokojeni a nevyrovnaní. Nespokojenost se obvykle projevuje i navenek, což vede k neschopnosti navazovat přátelské vztahy a déle si je udržet, k porušení úcty k sobě i druhým a k obtížnému naplňování toho, co cítí, že je dobré. Lidé s hodně požkozenou oblastí nábhí a voidu mají narušený respekt vůči občanským právům a pravidlům lidského chování.Nábhí spolu se svadhisthánou se starají o naši pozornost.

Anaháta - čtvrté, srdeční centrum, nám dává srdečnost a vřelost vztahů s druhými. Empatiční, vnímavý lidé mají toto centrum v dobrém stavu. S tím je spojená vnitřní radost, uspokojení, které není podmíněno vnějšími úspěchy, ale pramení z našeho nitra. Tato vnitřní nepodmíněná radost je člověku vrozená, jen ji musíme v sobě objevit. Je to čistá univerzální láska, která je vždy připravena plynout, protože je to její přirozenost. Čisté srdce je předpokladem vyrovnaných vztahů v rodině: mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem. Dobré zvládání role matky nebo role otce je podmíněno správným fungováním srdeční čakry. Tato čakra zároveň podporuje takové vlastnosti a kvality, jako je smysl pro zodpovědnost, sebedůvěru a vnitřní jistotu. S vnitřní jistotou souvisí i odvaha. Odvaha postavit se za správnou věc, odvaha postavit se překážkám. Kvality čakry jako odvaha, sebedůvěra a vnitřní jistota tak vytvářejí osobnost, která je pevně usazena a není náchylná ke špatným rozhodnutím. Pokud je funkce anaháty narušena a oslabena, člověk je náchylný k nezodpovědnému chování, čímž porušuje svoji vnitřní jistotu, ale i jistotu svého partnera nebo jistotu ve vzájemných vztazích celé rodiny.

Višudhi - páte centrum se nachází v oblasti krku. Toto centrum řídí naši komunikaci. Na stavu višudhi závisí schopnost udržování vzájemných vztahů, spolupracovat s druhými, mluvit tak, abychom druhé potěšili, nezraňovali. K tomu patří i schopnost druhé oceňovat a vyjadřovat vůči nim přirozenou úctu. Pokud je toto centrum v pořádku, dokážeme v našich vztazích vytvářet pocit pohody a lehkosti. Poškozená višudhi se projevuje různou mírou arogance, až po nadávání druhým, anebo obecně nadávání a stěžování si "na poměry". Pocity vinny značně poškozují toto centrum, a proto bychom je neměli vytvářet ani v sobě, ani v druhých lidech. Dobrý stav višudhi nám umožňuje vnímat sounáležitost s ostatními, ale i odpoutaný pohled na sama sebe. To je důležité pro sebereflexi a uvědomění si, jací ve skutečnosti jsme a co bychom na sobě měli zlepšit. Stav tohoto centra spoluřídí také schopnost rozlišování. Pokud je višudhi v pořádku, víme, co je pro nás dobré a co není. Víme, co je pravdivé a co falešné a lehce vnímáme druhé, jací ve skutečnosti jsou. Je to dané přímou zkušeností pomocí vibračního vědomí, které cítíme v sobě díky probuzené mateřské energii Kundaliní.

Agja - šesté centrum, se rozkládá v oblasti hlavy mezi našima očima, o které se stará. Proto je velice důležité, na co se díváme a čemu věnujeme svou pozornost, neboť se to promítá stavem šesté čekry do našeho nitra. Přílišné sledování TV či obrazovky PC oslabuje nejen oči, ale i naši agju, protože ta se musí vypořádat s různými mentálními projekcemi, které uvádí naše vědomí do minulosti nebo do budoucnosti a zažívaná atmosféra má přímý vliv na stav našeho nitra. V této čakře je totiž ukončena levá energ. dráha minulosti a emocí a pravá energ. dráha budoucnosti a mentálních projekcí (viz Tři energetické dráhy.) Všechna zbytková energie těchto procesů se ukládá v tomto centru a zatěžuje náš vnitřní systém, pokud nedochází k jeho průběžné relaxaci. Bolesti hlavy jsou nejběžnějším projevem těchto nežádoucích procesů v naší agje. Nejefektivnější způsob relaxace pro náš vnitřní systém, tedy i pro agju, je proudící síla naší mateřské energie, jejíž působení se na úrovni šesté čakry projevuje jako bezmyšlenkové vědomí. Tento stav nám dává schopnost být v přítomném okamžiku. Jsme pak schopni velmi dobře a efektivně řešit všechny nastalé situace. Přináší také stav vnitřní radosti, která není závislá na vnějších událostech, ale plyne v našeho nitra, z našeho vnitřního Já. Klíčovou schopností úrovně šestého centra je odpuštění. Schopnost odpouštět je velmi důležitá. Čistí šesté centrum tím, že nám dá schopnost se nepřipoutávat k mentálním představám, že nám někdo ublíšil nebo naopak se necítit vinni, že my jsme v minulosti udělali něco špatně a trápíme se tím. To vše blokuje průchod Kundaliní agjou. Odpouštění je tak řešením mnoha našich vnitřních i vnějších problémů.

Sahasrára - je řídící čakrou pro všechny ostatní čakry v našem těle a je pro vývoj člověka zcela klíčová. Když touto čakrou prostoupí mateřská energie Kundaliní, zavládne v lidském nitru sjednocující mír a lidské vědomí zažívá hloubku své bytosti - své skutečné Já. Sedmé centrum, po jeho naplnění silou Kundaliní, přebírá řízení nápravy všech ostatních, níže položených center. Každá meditace (stav bez myšlenek, kdy sahasrárou proudí energie Kundaliní) se stává očistnou kůrou našeho nitra a enegretických center. Dochází k relaxaci našeho sympatického energetického systému při našem plném vědomí. Proudění naší mateřské energie můžeme vnímat ve svém nitru, ale i nad hlavou a z rukou jako chladný vánek. Otevření sedmého centra nastává spontánně, není možné ho vynutit. Probudí se pouze díky přání člověka po sebepoznání. Pokud se v nás sahasrára otevře, nastává integrace naší bytosti. Spojí se všechny její aspekty a dimenze (fyzická, mentální, psychická, duchovní...). Integrace nastává také vůči nám a našemu okolí. Člověk sama sebe zažívá jako nedělitelnou součást celku. Je napojen na kolektivní vědomí. Díky tomu není vázán na lidské příkazy a zákazy, ale automaticky se chová v souladu s morálními zákony, které jsou v nás zabudovány. Chová se tak, aby nedocházelo k vnitřnímu poškození čaker a celého subtilního systému. Dostává se stále více a více do harmonie se svou bytostí i se svým okolím. Míra dosažení takového stavu závisí na síle našeho přání v takovém stavu být. Je-li přání silné, probíhá v nás stabilní vývoj a stav vědomí integrace s naším vnitřním Já se posiluje a upevňuje.


Pokud Vás tato krátká prezentace subtilních center zaujala, můžete si zdarma stáhnout meditační příručku Sahadža meditace pro každého, která se věnuje tomuto tématu podrobněji. Najdete v ní praktický návod, jak s meditací začít, jak efektivně, bezpečně a snadno čistit svá energetická centra. Jelikož meditace je stav, za který se nedá platit, není vůbec nutné platit drahé kurzy, které vás pouze připraví o mnoho peněz. Můžete meditovat kdekoliv, kdykoliv a využívat k tomu elementů naší planety Země - vzduch, oheň, zemi, vodu, éter, které jsou snadno všude dostupné.
Stav bez myšlenek je velký dar, který jsme jako lidstvo dostali a má ohromnou kapacitu radosti, míru, spokojenosti a dalších pozitivních vlastností, viz Přínos meditace.

Energetická centra

Meditace na energetická centra

 

Zajímavé články ke stažení

Zjistěte si čakru svého narození.

Meditace může pomoci při astmatu

Pár slov pro rodiče

Jakýkoliv dotaz ohledně meditace Vám rádi zodpovíme. Ptejte se na emailu:

info@meditace-pro-kazdeho.cz

Písničky k meditaci pro děti

Veselá meditační hudba

CD Kundala

Zajímavé stránky o meditaci:

Série on-line meditací pro zklidnění mysli

Stáhněte si zdarma příručku o meditaci

Meditace pomáhá dětem s ADHD - anglicky

Meditací proti astmatu - anglicky

Kontakty na místa meditace v ČR

Meditace pro začátečníky

Hezký kreslený videoklip o hledání vnitřní energie

Film Hvězdné války měl pravdu, životní síla opravdu existuje!